Административни услуги

Държавна собственост

1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост"
1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

 

Регионално развитие и териториално устройство

1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
1968 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване
1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
1976 Презаверяване на разрешение за строеж
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
1969 Регистриране на технически паспорт на строеж
1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост

 

Процедури по дейности на областна администрация за осъществяване на правомощията на областния управител по управление на държавната собственост

1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост