РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД
flag bg

Електронни услуги 

Влез в страницата Електронни услуги

Държавна собственост

към ИИСДА Наименование на услугата Формуляр Процедура
1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други   word   pdf
1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места   word   pdf
1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове   word   pdf
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост"   word   pdf
2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост   word   pdf
1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост   word   pdf
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот   word   pdf
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост   word pdf
1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала   word   pdf

1979

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността   word   pdf
2529 Позволително за ползване на лечебни растения    
   Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавна собственост     pdf
   Декларация (чл.313 от Наказателния кодекс)   word  

Административно-правни и технически услуги

към ИИСДА Наименование на услугата Формуляр Процедура
 2972

 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

Важна информация за гражданите във връзка с удостоверяването на документи с апостил

  word         

 


Услуги по устройство на територията

към ИИСДА  Наименование на услугата  Заявление  Процедура 
1961  Разрешаване изработване на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение   word
  pdf
1966   Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение   word
  pdf
1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община   word   pdf
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община   word   pdf
1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община   word   pdf
1968 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване   word   pdf
1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект   word   pdf
2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива   word   pdf
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж   word   pdf
1976 Презаверяване на разрешение за строеж   word   pdf
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект   word   pdf
1969 Регистриране на технически паспорт на строеж   word   pdf
1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж   word   pdf
2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост   word  
  Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (загл. изм. - ДВ, БР. 99 ОТ 2001 г.)     pdf

 


Други административни услуги

№ / ИИСДА Наименование на административната услуга
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
2134 Издавене на удостоверение за осигурителен доход (УП2)
2133 Издаване на удостоверение за трудов стаж (УП3)

За платените услуги, Областна администрация Благоевград предоставя възможност и за картови плащания на POS терминал в Центъра за административно обслужване.

с необходимостта от удостоверяване с апостил