РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Кариери

Прекратяване на обявения конкурс за държавен служител на длъжност "Главен експерт"

Заповед на областния управител за прекратяване на обявения със Заповед № ОА-ЧР-231/04.09.2018 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "главен експерт" в дирекция АКРРДС.
Заповед ОА-ЧР-273/03.10.2018 г.

Протокол на комисията от заседание във връзка с провеждането на конкурс за главен експерт чрез тест

Протокол от заседание на комисията , назначена със Заповед № ОА-ЧР-250/17.09.2018 г. за провеждане на конкурс за длъжността "главен експерт" в дирекция АКРРДС.

Протокол от проведения конкурс № 2

Обява за конкурс за главен експерт, дирекция АКРРДС

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

І. За длъжността:
Главен експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация Благоевград.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗДСл.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – Висше;
- Образователно – квалификационна степен - бакалавър;
- Минимален ранг – ІV младши;
- Минимален професионален опит – две години.
С предимство са кандидати хидроинженери, завършили по следните специалности: "Хидромелиоративно строителство" (ХМС), Хидротехническо строителство" (ХТС) и "Водоснабдяване и канализация" (ВиК).

Прочети още...

Протокол № 2 от проведения конкурс за "главен експерт" в дирекция АКРРДС

Протокол на комисията, назначена със Заповед ОА-ЧР-178/19.07.2018 г. във връзка с провеждане на конкурс за "главен експерт", дирекция "Административен контрол, регионално развитие и управление на собствеността", за резултатите от проведения тест за конкурсната длъжност.

Протокол №2/02.08.2018 г.

Кариери Menu

Кариери Menu