РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Кариери

Протокол № 3 от проведения конкурс за длъжността "Младши експерт" в дирекция АКРРДС

Протокол № 3 от 28 март 2019 г. на комисията назначена със Заповед ОА-ЧР-56/06.03.2019 г. във връзка с проведения конкурс за длъжността "Младши експерт" в дирекция АКРРДС.

Виж протокола

Протокол № 2 от проведения конкурс за длъжността "Младши експерт" в дирекция АКРРДС

Протокол № 2 от 21 март 2019 г. на комисията назначена със Заповед ОА-ЧР-56/06.03.2019 г. във връзка с проведения конкурс за длъжността "Младши експерт" в дирекция АКРРДС.

Виж протокола

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "младши експерт", дирекция АКРРДС

Протокол № 1 от 08.03.2019 г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към Областна администрация Благоевград. тук

Обява за конкурс за младши експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР БЛАГОЕВГРАД

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С :

І. За длъжността:
Младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация – Благоевград.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗДСл.
- Образование – Висше
- Образователно – квалификационна степен бакалавър;
- Минимален ранг – V младши;
- Минимален професионален опит – не се изисква.

Прочети още...

Кариери Menu

Кариери Menu