РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

официален сайт bg

Обяви

Обществено обсъждане

 

В изпълнение на Закона за социалните услуги (ЗСУ) и Наредбата за планиране на социалните услуги (НПСУ), съгласно чл. 48, ал. 1 от (НПСУ) предлагаме за обществено обсъждане:
1. Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги (Анализа).
2. Предложение за Национална карта на социалните услуги (Картата) и помощни насоки за тълкуване на концепцията за разработване на предложението за национална карта на социалните услуги.
Анализът на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализа) и Предложение за Национална карта на социалните услуги (Картата) са изготвени след обобщение на анализите и предложенията от общините.

Предложения може да изпращате на следния е-майл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Всички документи може да видите и изтеглите от тук

Списък на имотите придобили характеристики на гора в района на ТП Държавно горско стопанство „Елешница”

„Агролеспроект” ЕООД, гр. София е предоставило списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП „Държавно горско стопанство Елешница”.

Списък на имотите придобили характеристиките на гора - виж тук

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища на населените места.
Списъкът се публикува в един местен и един централен ежедневник и се оповестява публично на интернет страницата на съответната областна администрация, регионална дирекция по горите и Изпълнителната агенция по горите.
Въз основа на списъка изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират дали желаят да ползват имотите си като земеделска или горска територия.
В шестмесечен срок от получаването на поканата, собственикът който желае да ползва имота си като земеделска територия, подава декларация до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
Когато собственикът не подаде декларация в срока, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предлага на министъра на земеделието и храните да издаде заповед за промяна на предназначението на имотите като горска територия. В предложението се описват размера на имотите, вида и произхода на гората и се прилага скица на имота от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта, и таксационна характеристика.
Заповедта на министъра на земеделието и храните се изпраща на собственика, на съответната регионална дирекция по горите, както и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър - за отразяване на промяната в кадастралната карта и кадастралните регистри, или на общинската служба по земеделие - за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.

Обяви Menu

Обяви Menu

Обяви Menu