РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Обява за обществена поръчка "Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна конфигурация, преносим компютър и мултифункционални цветни устройства“ Посещения: 1567
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Упражняване на инвеститорски контрол" Посещения: 1609
Обява за събиране на оферти за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор Посещения: 1386
Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект „Защита от наводнения“ Посещения: 2653
Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ Посещения: 1603
Процедура по PRAG - Извършване на ремонтни дейности в сградата на ОА Благоевград Посещения: 1444
Обществена поръчка чрез публична покана Посещения: 1598
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка Посещения: 1591

Профил на купувача Menu

Профил на купувача Menu

Профил на купувача Menu