РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

НА ВЪРНАТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ОС ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА АКТОВЕТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗА 2013 г. И 2014 г.

Във връзка с упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г. областният управител е упражнил административен контрол върху 3974 за 2013 г. и 3423 решения за 2014 г., приети от общинските съвети.

Резултати от административния контрол, упражнен върху решенията на общинските съвети за 2013 г.

    Общ брой проверени решения на общинските съвети за 2013 г. - 3974
     
    Брой на върнатите решения за преразглеждане от общинските съвети на общините в областта - 281
     
    Брой преразгледани  в  срок  от  върнатите  за преразглеждане решения - 89
     
    Спрените от ОУ решения на ОС за 2013 г. - 118
     
    Потвърдените от съда заповеди на ОУ за спиране на решения на ОС спрямо общия брой спрени решения на ОС – 117
     

 
Резултати от административния контрол, упражнен върху решенията на общинските съвети за 2014 г.


    Общ брой проверени решения на общинските съвети за 2014 г. – 3 423
     
    Брой на върнатите решения за преразглеждане от общинските съвети на общините в областта – 226
     
    Брой преразгледани  в  срок  от  върнатите  за преразглеждане решения -180
     
    Спрените от ОУ решения на ОС за 2014 г. - 47
     
    Делът на потвърдените от съда заповеди на ОУ за спиране на решения на ОС спрямо общия брой спрени решения на ОС за 2014 г. е 90%.
     

На база резултатите от упражнения административен контрол са изведени данни за относителния дял на върнатите решения, приети от общинските съвети, по общини:

2013 2014a

Относителен дял на върнатите решения спрямо взетите от съответния общински съвет за 2013 г. и 2014 г.