За периода 01.07.2011г.–31.07.2011г., при осъществяването на административния контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на област Благоевград е върнал за ново обсъждане общо 8 решения на общинските съвети и е отнесъл за оспорване пред Административен съд – гр. Благоевград 1 решениe.
В началото на отчетния период Областният управител на област Благоевград оспори пред Административен съд – Благоевград решението, с което Общински съвет – гр. Сандански направи опит да прехвърли безвъзмездно на Николай Паласчев 80 кв. м. от парка, който представлява публична общинска собственост.  Със своя Заповед № ОА-АК-437/06.07.2011 г. Областният управител на област Благоевград върна за ново обсъждане решение № 988 от Протокол № 46 на Общински съвет – гр. Кресна. Върнатото решение касае предоставянето за безвъзмездно ползване за срок от 10 г. на местния футболен клуб „Перун” на имот, представляващ стадион, ведно със съблекалня. Обектът на решението представлява спортно съоръжение и може да се предостави за безвъзмездно ползване след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта. Именно липсата на съгласувателно становище от МФВС води до незаконосъобразност на така взетото решение.
 На 18.07.2011 г. Областният управител върна за ново обсъждане и решение, с което Общински съвет – гр. Сандански гласува, на основание §78, ал. 2 от ЗОС, неправомерно удължаване срока на договор за отдаване под наем на терен общинска собственост, находящ се на в гр. Сандански, бул. „Свобода” №1. Основанието, на което е прието решението, е абсолютно неприложимо, а самото удължаване на договори за отдаване под наем на имоти – общинска собственост е напълно незаконосъобразно.
 Със своя заповед от 13.07.2011 г. бе върнато и Решение № 609 от Протокол №37/23.06.2011 г. на Общински съвет – гр. Петрич. С цитираното решение са приети изменения и допълнения в Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет. В случая общинският съвет не се е съобразил с изискванията на Закона за нормативните актове, а именно проектът за изменение и допълнение на Наредбата да бъде публикуван на Интернет страницата на общината като по този начин да бъде дадена възможност на заинтересованите граждани и организации да направят своите възражения и/или предложения по така направените изменения и допълнения.
Върнато за ново обсъждане е и Решение №579 от Протокол №40/30.06.2011 г. на Общински съвет – Хаджидимово. Дадено е съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване част от имот публична общинска собственост за поставяне на временен търговски обект с площ от 20 кв. м. Решението е прието в нарушение на чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията. Разрешението за поставяне на преместваемите обекти върху общински имоти се издава въз основа на схема за поставяне, одобрена от главния архитект на общината. С нея се определя предназначението на обекта, местонахождението му, площта и т.н. На следващо място ВТО-и се поставят по ред, установен с наредба на съответния общински съвет. В община Хаджидимово няма приета наредба на основание чл. 56 от ЗУТ. Липсва и утвърдена схема за поставяне на преместваеми обекти, която да е съгласувана с РСПАБ, КАТ, дружествата доставчици на вода, ел. енергия и др.