РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

За периода 01.09.2011 г. – 30.09.2011 г., при осъществяването на административния контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на област с административен център град Благоевград е върнал за ново обсъждане общо 6 решения на общинските съвети и е отнесъл за оспорване пред Административен съд – гр. Благоевград 6 решения.
Със своя Заповед № ОА-АК-583/21.09.2011 г. Областният управител на област Благоевград върна за ново обсъждане Решение № 423 от Протокол № 55/08.09.2011 г. на Общински съвет – с. Струмяни.
Върнатото решение касае отдаването под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ водоем, находящ се в местността „Чуките”, землището на с. Микрево. Приетото решение не отговаря на изискванията на Закона за общинската собственост, тъй като в същото не е определен срокът, за който ще бъде отдаден под наем процесният имот. Законът позволява 10 – годишен максимален срок за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.
Върнато за нова обсъждане е и Решение № 427, прието отново от Общински съвет – с. Струмяни. Със същото е предоставен за безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Струмяни - Кресна” имот – общинска собственост. За да бъде предоставен процесният имот на Сдружението за безвъзмездно ползване, същото следва да е на общинска бюджетна издръжка, а имотът да не е необходим за нуждите на общината. В настоящия случай Сдружението е с нестопанска цел и не попада в кръга от визирани от закона лица, на които може да бъде предоставен процесният имот за безвъзмездно ползване.
Върнато за ново обсъждане от Областния управител е и Решение № 113 от Протокол № 09/13.09.2011 г. на Общински съвет – гр. Якоруда. С приетия акт е дадено съгласие да се удължи срокът на договор за предоставяне под наем на помещение – частна общинска собственост, с площ 90 кв.м., намиращо се в сградата на Младежки дом – Якоруда. Цитираното решение е гласувано на основание §78, ал. 2 от ЗОС. По този начин Общински съвет – гр. Якоруда неправомерно е удължил срока на договор за отдаване под наем на процесния имот. Основанието, на което е прието решението, е абсолютно неприложимо, а самото удължаване на договори за отдаване под наем на имоти – общинска собственост е напълно незаконосъобразно.
Със Заповед ОА-АК-573/15.09.2011 г. Областният управител на област Благоевград върна за ново обсъждане и Решение № 1036, обективирано в Протокол № 48 на Общински съвет – гр. Кресна. С цитираното решение е удължен срокът на договор за предоставяне под наем на имот – общинска собственост за разполагане на павилион на един етаж с размери 10м./25м. Удължаването на договори за отдаване под наем е абсолютно незаконосъобразно, поради което решението е върнато за ново обсъждане от Общински съвет – гр. Кресна.
Оспорено пред Административен съд – Благоевград е Решение № 578 от Протокол № 50/04.08.2011 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев. Същото не бе разгледано в 14 – дневния срок за преразглеждане от общинските съветници. С оспореното решение е дадено съгласие Община Гоце Делчев да отдаде под наем помещения – общинска собственост, без търг и конкурс, на бизнес инкубатор – Гоце Делчев. Приетото решение противоречи на чл. 20, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Гоце Делчев. Липсва удостоверение от Централния регистър към Министерство на правосъдието по ЗЮЛНЦ, с което да се докаже, че наистина става дума за сдружение с нестопанска цел и по този начин отдаването под наем да бъде без търг и конкурс, липсват мотиви, обосноваващи предложението. Липсва и декларация към предложението на Кмета на община Гоце Делчев, от която да е видно, че юридическото лице не притежава в собственост помещения на територията на общината и не ползва други общински или държавни помещения.