РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

За периода 1.02.2012 г. – 1.03.2012 г., при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на Област Благоевград - Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 23 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград, 1 (едно)  Решение на Общински съвет – гр. Хаджидимово.
Областният управител върна за ново обсъждане 3 (три) решения на Общински съвет Благоевград, както следва:
Решение №127 от 27.01.2012 г. за прекратяване на съсобственост между Община Благоевград, Аврам Войнов Новоселски и Иван Войнов Новоселски в урегулиран поземлен имот,  в нарушение на ЗОС, чл.8, ал.9 от разпоредбата. Докато Общински съвет Благоевград не включи Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2012 г., не може да извършва действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост;  
Решение №140  от 27.01.2012 г., което е в нарушение на чл.64, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Включено е като допълнителна точка в дневния ред и не е разгледано от комисия;
Решение №149  от 17.02.2012 г., в частта, с която се допълва чл. 16, ал. 2,  касаеща определения размер на възнаграждението на членовете на комисията и техническия секретар като незаконосъобразно. В този случай се открива възможност да получат възнаграждения, надхвърлящи законоустановения общ максимален размер, което е в противоречие със ЗМСМА.
Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане Решения №№ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 от 23.01.2012 г. на Общински съвет – Струмяни (от проведено извънредно заседание). Така приетите решения са взети в нарушение на разпоредбата на чл. 8, ал. 9 от ЗОС. За Решения №№ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 липсват (не са посочени никакви правни основания), не са гласувани по именно, което е в нарушение на чл. 27, ал.5 от Разпоредба на ЗМСМА. По отношение на Решение № 35, не е прието изрично от Общински съвет – Струмяни, че възлага или упълномощава Кмета на Община Струмяни да проведе процедура за конкурса по реда на ЗОС и НРПУПРОИ, което прави решението непълно и в противоречие на материално правните норми.
На Общински съвет с. Гърмен са върнати за ново обсъждане 2 (две) Решения, като незаконосъобразни:  № 60 от 08.02.2012 г., за несъобразяване с наредбите  при откриване на процедура за продажба на имоти; Решение № 65 от 08.02.2012 г. за преминаване на имот от частна общинска собственост в публична общинска собственост.
Областният управител върна за обсъждане решения на Общински съвет Банско, за несъобразено с нормативните документи сключване на Анекс към договор за отдаване под наем и на Общински съвет Якоруда допълнение към правилника за работа на Общинския съвет, в абсолютно противоречие с българското законодателство. Общинският съвет в Сандански е дал съгласие за замяна на имот в противоречие със Закона за администрацията и чл. 45 от ЗМСМА, затова и тяхно Решение е върнато за повторно обсъждане.
Върнати са 6 (шест) решения на Общински съвет – Хаджидимово. За отмяна пред Административен съд – Благоевград ще бъде отнесено Решение № 51 от 27.01.2012 г., за продажба на недвижим имот на стойност 88 000 лв. (по оценка на лицензиран оценител), за определената от Общински съвет начална тръжна цена 50 000 лв. Това Решение противоречи на императивната норма (чл.41), изготвената оценка не е одобрена от Общински съвет (по изискване на ЗОС), затова е незаконосъобразно.