За периода 1.04.2012 г. – 1.05.2012 г., при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на Област Благоевград - Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 25 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград - 3 (три) Решения.
                Областният управител Костадин Хаджигаев за втори път оспорва Решение № 128 от Протокол № 7 от 16.02.2012 г., ведно с потвърдително Решение №163 от Протокол №8 от 21.03.2012 г. на Общински съвет Банско, което касае сключване на анекс към договор за отдаване под наем от 5 на 10 години, което е в противоречие със ЗМСМА.
Общински съвет Банско потвърждава незаконосъобразно решение, за което има висящо дело в Административен съд – Благоевград.
Отнесено за отмяна пред Административен съд Благоевград е Решение №96 от Протокол №8 от 30.03.2012 г. на Общински съвет Симитли като незаконосъобразно. То касае провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /“Нива“/. Решението за разпореждане със земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, следва да е мотивирано и взето при безспорни данни за отсъствие на реституционни претенции към процесния имот и към административната преписка да е приложено удостоверение от ОСЗ – гр. Симитли.
Областният управител оспорва и Решение №35 от Протокол №5 от 17.02.2012 г., ведно с измененото Решение №56 от протокол №6 от 16.03.2012 г. на Общински съвет Якоруда, като приетото изменение в чл. 50 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет Якоруда е подзаконов нормативен акт, които противоречи на нормативен акт от по-висока степен /в случая ЗМСМА/.
Върнати са 2 Решения на Общински съвет – Струмяни:
Решение № 85,86 от Протокол № 8 от 8-мо редовно заседание на 06.04.2012 г.
Решение №85 е взето при липса на становище на постоянните комисии на Общински съвет Струмяни, за промяна на предназначение на земеделска земя – „Нива“, за Автомобилна газоснабдителна метан-станция.              Поради липса на становище от комисия на Общинския съвет е върнато за преразглеждане и Решение №86, касаещо разполагане на преместваеми съоръжения по населени места.
Костадин Хаджигаев връща за преразглеждане и Решение №23 от Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет Белица, което противоречи с Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Белица. Решението да не се вдигат наемите на общински имоти за 2012 г. е в противоречие с Наредбата – „Тарифата по ал. 1 се актуализира ежегодно с официалния инфлационен индекс на потребителски цени, определени от НСИ“. Връща и Решение №24 от Протокол №4, с което е прието изменение в Тарифата за базисни наемни цени на общински имоти без да е спазено изискването на чл.26 ал. 2 от ЗНА, а именно че проекта за изменение не е оповестен публично.
За преразглеждане са върнати 11 /единадесет/ Решения на Общински съвет Сандански, 7 /седем/ Решения на Общински съвет Симитли и 3 /три/ Решение на Общински съвет Гърмен.
Те касаят провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост. Решенията за разпореждане със земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ следва да са мотивирани и взети при безспорни данни за отсъствие на реституционни претенции към процесния имот и към административната преписка да е приложено удостоверение от ОСЗ.