Предложение във връзка с искане от Община Струмяни за включване на допълнителна точка към дневния ред за редовното заседание, насрочено на 27.02.2020 г.

1. Писмо до членовете на АВиК Благоевград за включване на допълнителна точка в дневния ред на редовно заседание на ОС тук;

2. Писмо до МРРБ и МОСВ за включване на допълнителна точка в дневния ред на редовно заседание на ОС тук;

3. Искане на община Струмяни за включване на допълнителна точка в дневния ред на редовно заседание на ОС тук

и приложенията към него:
- Писмо изх. № 0804-126/06.01.2020 г. на община Струмяни, с искане за включване на допълнителна точка в предварително обявения дневен ред на редовното заседание на Общото събрание на АВиК Благоевград, насрочено за 27.02.2020 г. тук;

- Копие от Решение № 447 от Протокол № 53/25.07.2019 г. на Общински съвет Струмяни тук;
- Писмо изх. № 100-00-47(6)/05.12.2019 г. на АВиК Благоевград и свързани документи към него тук

– писмо от Министерство на околната среда и водите с изх. №08-00-680/08.10.2019 г. тук;

- Писмо до Областния управител на Област Благоевград с вх. № 100-00-47(5)/09.10.2019 г.тук;

- Писмо от АВиК Благоевград с вх. № 66-ф-327/06.12.2019 г. на община Струмяни тук;

- Молба от община Струмяни до МРРБ, с изх. № 0804-803/21.08.2019 г. тук;

- Писмо от МРРБ с изх. № 0500-74/11.09.2019 г. тук;

- Молба от община Струмяни до Комисията за енергийно и водно регулиране, с изх. № 0804-669/01.07.2019 г. тук;

- Писмо от Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството с изх. № 0500-47/18.06.2019 г. тук;

- Писмо на АВиК Благоевград с изх. № 100-АВиК-9/12.02.2019 г. тук;

- Писмо от Заместник-министъра на РРБ с изх. № 03-02-84/30.01.2019 г.  тук