В изпълнение на принципа за законосъобразност Областна администрация Благоевград обработва лични данни само при наличие на основание за обработката.
1. Областна администрация Благоевград събира и обработва лични данни, когато това е необходимо за изпълнение на определено правно задължение(по правило дейността на Областна администрация Благоевград е правно регламентирана).
2. Когато са необходими за осъществяване на правата и задълженията ѝ като държавна администрация, работодател, доставчик на услуги и контрагент при съблюдаване изискванията на приложимото законодателство:
2.1 За администриране на отношенията с потребители на Областна администрация Благоевград за предоставяне на услуги;
2.2. Във връзка с подаваните от гражданите заявления, молби, жалби, предложения, сигнали по Административнопроцесуалния кодекс и други, които Областна администрация Благоевград е оправомощена да извършва в рамките на своите компетенции;
2.3. За управление на човешките ресурси, изплащане на трудовите възнаграждения и изпълнение на свързаните с това задължения на работодателя за удържане и плащане на здравни и социални осигуровки на служителите, на данъци, както и на други права и задължения на Областна администрация Благоевград в качеството ѝ на работодател;
3. Когато обработването е необходимо, за сключване на договор (предприемане на стъпки за сключване на договор по молба на субекта на данните) или за изпълнението на вече сключен договор:
3.1. За сключване и изпълнение на договори с доставчици за предоставяне на услуги на Областна администрация Благоевград;
3.2. За сключване на договори по реда на Закона за държавната собственост, както и за други цели, свързани с управлението и разпореждането с държавната собственост;
4. За сигурност и защита на жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице.
5. Когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

Когато за обработването на лични данни не е налице някое от основанията от изброените, личните данни на физическите лица се обработват, след като бъде получено тяхното информирано съгласие за това.

Приложение №2. Декларация за съгласие за обработване на личните данни изтегли