РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Провеждане на консултации при областния управители за определяне състава на РИК – Благоевград, за произвеждане на предсрочни избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от Бисер Николов Михайлов – Областен управител на област Благоевград, относно провеждане на консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия – Благоевград, във връзка с насрочените с Указ № 130 от 10.05.2021 г. (обн. ДВ, брой 39 от 12.05.2021 г.) на Президента на Република България предсрочни избори за Народно събрание на 11 юли 2021 година

Областният управител на област Благоевград, в изпълнение разпоредбата на чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, насрочва консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия – Благоевград за Първи район - Благоевградски с представители на парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.
Консултациите ще се проведат на 15.05.2021 г. (събота) от 10:30 часа в сградата на Областна администрация на област Благоевград, етаж 1 (Конферентна зала).
Настоящето съобщение да се обяви в Интернет страницата на Областна администрация на област Благоевград и да се постави на таблото за обявления на Областна администрация на област Благоевград.

БИСЕР МИХАЙЛОВ
Областен управител на област с
административен център Благоевград

Избори 2021 Menu

Избори 2021 Menu