РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

ДО

ПП „ГЕРБ“

ДО

ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ДО

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ДО

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

ДО

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

За „ДА БЪЛГАРИЯ“

За ДСБ

ДО

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.60, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 5-НС/12.05.2021 г. на ЦИК Ви каня на консултация, относно състава на Районна избирателна комисия - Благоевград за предсрочните избори за народни представители за Народно събрание Република България за Първи район - Благоевградски, насрочени на 11.07.2021 г. с Указ № 130 от 10.05.2021 г. на Президента на Република България (ДВ, брой 39 от 12.05.2021 г.), която ще се проведе на 15.05.2021 г. (събота) от 10:30 часа в сградата на Областна администрация на област Благоевград, етаж 1 (Конферентна зала).

При провеждане на консултацията, следва да представите всички необходими документи, съгласно чл.60, ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс, а именно:

1. писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 10.05.2021 г. (в случай не невъзможност да се спази срокът, е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издадена диплома);

5. предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове по т. 3, буква „а“, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

6. декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към Решение № 5-НС/12.05.2021 г. на ЦИК).

При изготвяне на предложението за членове на РИК – Благоевград, следва да имате предвид, че за членове се назначават лица с висше образование, които имат право да гласуват в съответния вид избор, владеят български език и е препоръчително да са юристи и за които не са налице обстоятелствата по чл.65, ал.3 от Изборния кодекс и чл.66 от Изборния кодекс.

Предложенията за състав на РИК – Благоевград трябва да са съобразени с изискванията на чл.61 от Изборния кодекс и решенията на Централната избирателна комисия.

Копие от настоящето уведомление е обявено на таблото за обявления на Областна администрация на област Благоевград и на Интернет страницата на Областна администрация на област Благоевград.

Приложение: Образец на декларация. изтегли

С уважение,

БИСЕР МИХАЙЛОВ

Областен управител на област с административен център Благоевград

Избори 2021 Menu

Избори 2021 Menu