РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

English Български

Новини

Областният управител Стоян Христов проведе консултации за определяне състава на РИК на Първи многомандатен изборен район-Благоевград

 

РИК консултации 05

Днес, 05.02.2023 г., от 10.30 часа в конферентната зала на Областна администрация Благоевград, oбластният управител на област Благоевград проведе консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции за избор на членове на Районна избирателна комисия – Благоевград за произвеждане на изборите за Народно събрание на Република България, насрочени на 2 април 2023 г.
На консултациите бяха поканени да присъстват парламентарно представените партии и коалиции в 48-то Народно събрание на Република България, както и партии и коалиции, които не са парламентарно представени.
На проведените консултации се постигна съгласие за: председател на РИК –Антоанета Кирилова Богданова от Коалиция ГЕРБ-СДС, заместник-председател – Мая Януш Драгиева от Коалиция „Продължаваме промяната“, втори заместник-председател- Александър Светославов Мановски от Коалиция от партии „БСП за България“.
Единствено за секретар на РИК бяха направени две предложения – Мустафа Муса Сирачки от ПП ДПС и Божидар Пенков Ненов от ПП „Възраждане“, като съгласие за тази позиция не бе постигнато.
С изключение на позицията „секретар“, съгласие за останалия състав на РИК бе постигнато между присъстващите представители на партии и коалиции. Ще бъде изготвено и изпратено до ЦИК писмено предложение от областния управител за състав на РИК, ведно с приложенията, посочени в т. 5 от Решение № 1584-НС/02.02.2023 г. на ЦИК.
Тъй като не бе постигнато съгласие между присъстващите за секретар на РИК-Благоевград, протоколът от проведената консултация заедно с предложенията, направени от партиите и коалициите, ведно с приложените в тях документи, посочени в т. 6 от Решение № 1584-НС/02.02.2023 г., ще бъдат изпратени в ЦИК, където ще бъде взето окончателно решение за избор на секретар на РИК.

Областният управител Стоян Христов участва в две срещи на Комитета за наблюдение на Програма ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ

Solun 01

На 02.02.2023 в град Солун областният управител взе участие в 9-та среща на Комитета за наблюдение на Програма ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020. В рамките на срещата беше дискутиран текущият напредък по изпълнението на Програмата, бе представен и обобщен доклад за финансовото и техническо изпълнение. Общият бюджет на програмата е 130 262 836 00 евро. Одобрените проекти са 133, а договорената сума възлиза на 151 993 917 54 евро.
По-късно през деня, областният управител Стоян Христов участва и в първата среща на Комитета за наблюдение на Програма ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2021 – 2027, по време на която бе представена програма ИНТЕРРЕГ VІ-а ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2021 – 2027. Общият бюджет на Програмата е 83 953 681 евро, от които 67 162 945 евро (80%) се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 16 790 736 евро (20%) национално съфинансиране от държавите участнички в програмата.

Областният управител Стоян Христов насрочи консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия - Благоевград за 5 февруари

Съгласно своите правомощия и задължения, на основание чл. 60, ал.1 от Изборния кодекс, областният управител на Благоевград изпрати покана до парламентарно представените партии и коалиции в 48-то Народно събрание на Република България, както и партии и коалициите, които не са парламентарно представени за провеждане на консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия – Благоевград.
Във връзка с насрочените избори за Народно събрание на 02 април 2023 г. (обн. ДВ. Бр 11 от 02.02.2023 г.) областният управител Стоян Христов насрочи провеждането на консултациите за 05.02.2023 г. (неделя) от 10:30 часа в сградата на Областна администрация Благоевград, етаж 1 (Конферентна зала).
Според решение № 1584-НС от 02.02.2023 г. на Централната Избирателна комисия, при провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:
а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.01.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;
д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове;
е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решението).

Проучване на ЕК за нелоялните търговски практики (НТП)

Европейската комисия извършва обзор (изследване и проучване чрез анкета) на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

През м. декември 2022 г. ЕК стартира третото си годишно проучване за оценка на ефективността на мерките на ЕС срещу нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

Проучването се провежда във всички държави-членки и е насочено към доставчиците на селскостопански и хранителни продукти (фермери, независими производители и предприятия, активни в производството, преработката и дистрибуцията на тези продукти). Поради по-слабата си договорна позиция те често са уязвими от НТП от страна на големите предприятия – купувачи. За да ги защити по-добре, Директива (ЕС) 2019/633 забранява редица търговски практики.

Директива (ЕС) 2019/633 е транспонирана в Закона за защита на конкуренцията с измененията му от 2021 г. (Глава Седма „б“ от ЗЗК) Комисията за защита на конкуренцията е националният административен орган, който прилага европейското и националното законодателство в областта на нелоялните търговски практики. КЗК може да образува производства (въз основа на подадени искания от засегнати производители, фермери и други доставчици на селскостопански и хранителни продукти или по собствена инициатива), като след извършено проучване постановява решение, с което може да санкционира купувачи, прилагащи забранените практики, и да постанови незабавното им прекратяване.

Първите две проучвания са приключени през 2021 г. и 2022 г. и резултатите могат да се видят и онлайн на адрес: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/index.html

В тази връзка се приканват всички фермери, независими производители и други доставчици на селскостопански и хранителни продукти да попълнят анкетата.

Анкетата е достъпна тук - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs (следва да се избере версията на български език) и е „отворена“ до 15 март 2023 г.

След приключване на проучването резултатите в анонимен вид ще бъдат представени онлайн на адрес: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/

Резултатите от проучването следва да осигурят необходимите данни за изготвянето на политики на ЕС във връзка с прилагането на Директивата за НТП.

Повече информация за действията на Комисията за защита на земеделските стопани и малките оператори по веригата на доставки можете да намерите тук - https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/agri-food-supply-chain/unfair-trading-practices_bg