Съобщение на осн. чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК обявявам Удостоверение с изх. № 94Д-00-88(3)/04.11.2020 г.

Съобщение № № 94Д-00-88(4)/20.01.2021 г.

Удостоверение № 94Д-00-88(3)/04.11.2020 г.