През 2019 г. областният управител е упражнил административен контрол върху решенията на общинските съвети на общините на територията на областта: 

Справка за върнатите решения за преразглеждане