РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

English Български

  Областният координационен център работи в следните сфери на закрила:
Регистрация в България: Временна закрила се предоставя от 24 февруари 2022 г. за срок от една година. Право на закрила имат всички украински граждани, напуснали страната след 24.02.2022 г., като лицата трябва да се регистрират, за да им бъде издаден регистрационен документ (ламинирана карта) със снимка и QR код. Документът, който ще получат разселените лица от Украйна е „Регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила“. Лицата, допуснати до територията на страната с валидни документи за самоличност, могат да бъдат регистрирани и да им се издава Регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила и в ОДМВР. На територията на Област Благоевград има сформирани 6 / шест/ пункта към Районните полицейски управления в: Благоевград, Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Банско и Разлог.
Здравеопазване: На всички украински граждани, влизащи на територията на Република България, независимо от техния статут, се правят тестове за COVID – 19. Министерство на здравеопазването е предоставило указания относно прилагане на мерки спрямо местата за настаняване, в които подробно са описани специфичните хигиенни и противоепидемични мерки, които трябва да бъдат осигурени на мястото на настаняване на украинските граждани. Горецитираните указания са изпратени до общините и другите регионални институции. РЗИ - Благоевград изразяват готовност, в случай на необходимост, да подпомагат с лични предпазни средства украинските граждани, бягащи от войната. Определени са и служители от РЗИ, които да извършват пробонабиране, с цел изследване за ОВП, както и с цел изследване на паразитологични и микробиологични изследвания, за да могат да постъпят в общински и държавни детски ясли и детски градини. Служители, при необходимост, ще извършват изследване на лицата срещу COVID – 19, ще правят разяснения от ползите за ваксиниране срещу COVID – 19, ще предоставят информация за това къде се ваксинират лицата при изявено желание.
За оказване на спешна медицинска помощ здравният статус на лицата е без значение, като спешната помощ е безплатна за всички, води се и регистър от ЦСМП.
Образование: Започнала е процедурата по приемане на заявления от родител (настойник, попечител, представител на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо или получило международна или временна закрила) до началника на РУО за приемането на малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ или получил международна или временна закрила за обучение в предучилищно и училищно образование. Електронният формуляр на заявлението е публикуван на сайта на РУО – Благоевград.
Трудова заетост: От Агенция по заетостта се осъществяват действия, насочени за осигуряване на условия до пазара на труда. Има сформирани мобилни екипи в Бюрата по труда, посещаващи хотели и други центрове за настаняване, за да разясняват процедурата по регистрация в „Бюро по труда“. На официалната страница на „Агенция по заетостта“ има електронна анкетна карта, за да се проучи опита, образованието, желание за конкретна работа, като по този начин украинският гражданин, търсещ работа, бива насочван към съответното „Бюро по труда“. Филиалите към Бюро по труда също са получили указания и са готови да съдействат на украинските граждани, търсещи достъп до пазара на труда. При регистрация, бежанците трябва да носят удостоверение за временна закрила. Има възможност и по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, дори да нямат статут, украинските граждани да се ангажират за сезонна заетост. Провеждат се и срещи с работодатели, вече има интерес от 15 работодатели, очакват се и още заявки.
Социално подпомагане - Правата относно социалното осигуряване, с които разполагат украинските граждани, избягали от войната, получили временен статут и настоящ адрес, са: еднократна социална помощ, използване услугите на психолог и логопед.
БЧК подпомага украинските граждани с хранителни продукти от първа необходимост. От БЧК отправят апел да се организира кампания за набиране на трайни хранителни продукти / олио, захар, брашно и др./ за подпомагане на социално слаби български граждани и хора в неравностойно положение, тъй като хранителните пакети, с които разполагат са на привършване.