РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

English Български

Със З А П О В Е Д № OA-AK-289 от 23.09.2022 г., областният управител на област Благоевград Николай Шушков връща Решение № 332/16.09.2022 г. на Общински съвет – Благоевград, като незаконосъобразно, прието в противоречие с изискванията на чл.13 и следващите от Закона за общинския дълг. Не са спазени разпоредбите на Правилника за организация и дейността на Общински съвет Благоевград, касаещи разглеждането повторно на въпрос, който вече е решен с влязъл в сила административен акт.
Препис от Заповедта е връчена на председателя на Общински съвет Благоевград и на кмета на Община Благоевград.

Със съдържанието на Заповедта можете да се запознаете в ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ.