РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена информация са:
1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;
2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
4. защита на правото на информация;
5. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) защита на личните данни;
6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация и процедура

    Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор;

    Процедура за достъп до обществена информация;

    Достъпът до обществена информация е безплатен. Заплащат се нормативно установените разходи съгл. Заповед № ЗМФ-1472 на Министъра на финансите от 29.11.2011 г. според вида на носителя.

Формуляри

Формуляр на заявление за достъп до обществена информация и/или искане за предоставяне на информация за повторно използване:

Формуляр на заявление/искане

Правила и формуляри Menu