• Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти тук