Изходящ номер и дата на документа
Вид на документа
Предмет на поръчката
Публикация в АОП
06-03-6/27.02.2015 г. 
Предварително обявление за обществена поръчка
Дейности по ремонт и подмяна на улично осветление в района на трасетата на вход-изход на ГКПП-тата; ремонт на тоалетни; подмяна на врати на тоалетните в района на ГКПП-тата; ремонт на пилони на територията на ГКПП-тата; възстановяване на уличната маркировка и ремонт и техническо обслужване на агрегати на територията на ГКПП-тата.