Изходящ номер и дата на документа
Вид на документа
Предмет на поръчката:
Публикация в АОП
06-03-5/27.02.2015 г. 
Предварително обявление за обществена поръчка
1. Събирането, транспортирането, физикохимичното третиране и последващо обезвреждане на силно токсични химични вещества, смеси, киселини, основи и други опасни вещества и/или пестициди с цел предотвратяване на риска за населението, в резултат на неотговарящо на изискванията на нормативната уредба по околна среда съхранение на опасни химични вещества на територията на Област Благоевград.
2. Доставка на хартия, тонер и канцеларски материали за нуждите на Областна администрация Благоевград за 2015-2016г.
3. Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2016-2017г. в зоната на ГКПП Кулата, общ. Петрич, ГКПП Златарево, общ. Петрич, ГКПП Илинден, общ. Хаджидимово и ГКПП Станке Лисичково, общ. Благоевград.
4. Избор на изпълнител, който да извърши дейности по поддържане на проводимостта на речните легла на реките, извън урбанизираните територии в област Благоевград, представляващи: изсичане и премахване от определените участъци на реките на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти; премахване на паднали или с опасност от падане дървета; премахване на суха дървесна маса от определените участъци; изземване и/или пробутване на наносни отложения от съответните участъци; изработване на проекти и план - сметки на дейностите.