РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

 • 1 Среща на Областния управител Николай Шушков с Районния Мюфтия Осман Кутрев
 • 2 Областният управител Николай Шушков поздрави новоизбрания кмет на община Благоевград с встъпването му в длъжност
 • 3 Среща на областния управител във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
 • 4 Областният управител Николай Шушков обяви за предстоящото отваряне на Гранично контролно-пропускателен пункт Илинден – Ексохи от 1 юли 2021
 • 5 Работна среща на областния управител Николай Шушков в Драма, Република Гърция
 • 6 Областният управител Николай Шушков участва в работна среща за подобряване на обстановката на ГКПП Кулата-Промахон
 • 7 Започнат работа приемни на областния управител в общинските центрове на област Благоевград
 • 8 Областният управител Николай Шушков проведе първите работни срещи с кметове на общини на територията на Област Благоевград
 • 9 Областният управител Николай Шушков проведе среща с ръководството на РИК-Благоевград
 • 10 Имунизационни кабинети и екипи на територията на Област Благоевград за провеждане на ваксинации срещу COVID-19
 • 11 Регионална здравна инспекция - Благоевград въвежда временни противоепидемични мерки
 • 12 ДНИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ 16 – 22 СЕПТЕМВРИ 2020 г.
 • 13 Среща на областния управител с Посланика на Република Гърция в България Н.Пр. г-н Димитриос Хронопулос
 • 14 Информация за реда за подаване на заявки за потребности от оборудване, материали и лични предпазни средства във връзка с ограничаване на последиците от COVID-19
 • 15 БИСЕР МИХАЙЛОВ С ГРАМОТА ЗА ПРИНОС ЗА ИЗДИГАНЕ АВТОРИТЕТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
 • 16 Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
 • 17 Областна администрация Благоевград посрещна своите „Мениджъри за един ден“
 • 18 Областният управител насрочи първите заседания на новоизбраните общински съвети в общините на област Благоевград
 • 19 Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация
 • 20 Културно-музикален спектакъл на Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" Благоевград, подкрепен от областния управител
 • 21 Среща на областния управител с посланика на Кралство Дания Н. Пр. г-н Сьорен Якобсен
 • 22 Официално откриване на обновения Паметник-костница
 • 23 Изложбата „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция" в Благоевград
 • 24 Празник по отбелязване на Европейската година на културното наследство – 2018
 • 25 Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията
 • 26 Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“
 • 27 Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF
 • 28 Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете
 • 29 Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 • 30 Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF

CAF Effective Usser Bulgaria 2018

01au02eu03an04si05ld06py

IISDA-logo2

Izbori 2021

 • 1
 • 2
 • 3
Wed day 2021

Световен ден на околната среда - 2021  Научи повече

2019-DOI-1

Почетна грамота за високото ниво на активна прозрачност Научи повече

img 3

„Най-прозрачна областна администрация“ за 2015 г. Научи повече

 

Награди

prozrachna oa

1 transparent2015

plaket2014

Областна администрация Благоевград

Административен контрол м. август 2011

За периода 01.08.2011 г. – 31.08.2011 г., при осъществяването на административния контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на област с административен център град Благоевград е върнал за ново обсъждане общо 17 решения на общинските съвети и е отнесъл за оспорване пред Административен съд – гр. Благоевград 4 решения.
Със своя Заповед № ОА-АК-543/25.08.2011 г. Областният управител на област Благоевград върна за ново обсъждане Решение № 660 от Протокол № 39 на Общински съвет – гр. Петрич. Върнатото решение касае провеждането на конкурс за възлагане на обществен превоз по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема. Незаконосъобразността при така взетото решение се изразява в утвърдените от общинския съвет критерии за оценка и класиране на кандидатите.
Един от приетите критерии е „Собственост върху автомобилния парк”. Именно това изискване, което дава по-голям брой точки на собствениците на автобуси, поставя потенциалните участници в конкурса в неравностойно положение, като така се осигурява предимство на вече съществуващи превозвачи. Друг заложен критерий е практическият опит при осъществяване на обществен превоз на пътници по автобусни линии. Включването и на този критерий противоречи на правилата за свободна конкуренция, като се създава бариера за навлизане на пазара на нови превозвачи.
         Оспорено пред Административен съд – Благоевград е и Решение № 236 от Протокол № 10 на Общински съвет – Благоевград. С приетия акт е потвърдено Решение № 213 от Протокол № 9 от 28 юли 2011 г., с което е гласувано на основание §78, ал. 2 от ЗОС неправомерно удължаване срока на договор за отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост на ЕТ „Д – р Юлия Николова – ИПСДПО” и ЕТ „Д – р Мариела Вълчева – ИППСП”. Основанието, на което е прието решението, е абсолютно неприложимо, а самото удължаване на договори за отдаване под наем на имоти – общинска собственост е напълно незаконосъобразно.
         Също така е оспорено и Решение № 235 от Протокол № 10 на Общински съвет – гр. Благоевград. Със същото е потвърдено Решение № 211, с което отново е гласувано на основание §78, ал. 2 от ЗОС неправомерно удължаване на срока на договор за отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична собственост на ЕТ „Теменужка Тасева – С”. Имотът предмет на решенията е кафе – сладкарница, намираща се на партерния етаж в сградата на община Благоевград.
         Върнато за ново обсъждане и Решение № 244 от Протокол № 8 на Общински съвет – гр. Сандански. С цитираното решение е дадено съгласие да бъде обособен имот с № 000646, с площ от 2,827 дка. от имот №000337, находящ се в землището на с. Плоски, община Сандански. В настоящия случай община Сандански не е мотивирала правно и фактически своето решение и дори не се е легитимирала като собственик на имот с № 000337, поради което същото е върнато, докато не бъде подкрепено с официални писмени доказателства, установяващи безспорно правото на собственост на Общината.
         Със своя Заповед № ОА-АК-504/03.08.2011 г. Областният управител на област Благоевград е върнал за ново обсъждане Решение № 81 от Протокол № 7 на Общински съвет – гр. Якоруда, с което е дадено съгласие да бъде открита процедура за провеждане на публичен търг по отдаване под наем на 15 кв. м. – публична общинска собственост за поставяне на ВТО за извършване на търговска дейност. При приемането на цитираното решение Общински съвет – гр. Якоруда не се е съобразил с изискването на чл. 56 от ЗУТ. Именно цитираната разпоредба дава възможност да се поставят ВТО – и върху поземлени имоти – общинска собственост, като за тези обекти се издава и разрешение за поставяне въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. Такава схема не е одобрявана на територията на Община Якоруда.
         Върнато за ново обсъждане е и решение на Общински съвет – гр. Гоце Делчев, с което е дадено съгласие Община Гоце Делчев да отдаде под наем помещения, без търг и конкурс, на бизнес инкубатор – Гоце Делчев. Приетото решение противоречи на чл. 20, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Гоце Делчев. Липсва и удостоверение от Централния регистър към Министерство на правосъдието по ЗЮЛНЦ, с което да се докаже, че наистина става дума за сдружение с нестопанска цел и по този начин отдаването под наем да бъде без търг и конкурс. Липсва и декларация към предложението на Кмета на община Гоце Делчев, от която да е видно, че юридическото лице не притежава в собственост помещения на територията на общината и не ползва други общински или държавни помещения.

Home Menu